Wat is een journaal in de boekhouding?

Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer.

Hoe maak je journaalposten?

Een journaalpost spreek je als volgt uit: kosten € x, aan bank € x. ‘a/’ staat voor het woord ‘aan’. De bovenste regel met het debet-bedrag is de rekening en de onderste regel met het credit-bedrag is de tegenrekening.

Wat is de grootboekrekening?

Met grootboekrekeningen deelt u de boekhouding als het ware op in stukjes. Zo heeft u een beter overzicht over uw financiën. Een grootboekrekening heeft een uniek nummer, zodat deze eenvoudig teruggevonden kan worden. Alle grootboekrekeningen samen vormen het grootboek of grootboekrekeningschema.

Hoe boek je een Loonjournaalpost?

Om een loonjournaalpost te maken ga je naar “Resultaten” (rechtsonder in de menubalk), en kies je “Nieuwe mutatie” (zo heet een journaalpost in fENNA, dat klinkt begrijpelijker). Hiermee open je het scherm om een boeking te doen in je administratie.

Wat is debet En wat is credit?

Debet en Credit wordt in de boekhouding gebruikt om aan te geven of er geld bij de organisatie waarover de boekhouding gaat weg gaat (Debet), of er geld binnenkomt (Credit). In een boekhouding wordt elke pot met geld (zoals de bank, de kas en dergelijke) gezien alsof deze BUITEN de organisatie staat.

Hoe ziet een Loonjournaalpost eruit?

Met de loonjournaalpost leg je in de boekhouding vast wat de loonkosten zijn, en hoe ze zijn opgebouwd uit loonheffingen en nettoloon. Om een loonjournaalpost te maken ga je naar “Resultaten” (rechtsonder in de menubalk), en kies je “Nieuwe mutatie” (zo heet een journaalpost in fENNA, dat klinkt begrijpelijker).

Waar boek je kosten op?

Er zijn maar een paar categorieën waarop je kan boeken: Inkoopkosten, Personeelskosten, Overige kosten en Financiële kosten.

Wat valt onder welke grootboekrekening?

Rubrieken boekhouden

0 Vaste activa / Eigen vermogen / Voorzieningen / Langlopende schulden
1 Liquide middelen / Kortlopende vorderingen en schulden / Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten

Wat boek je op welke grootboekrekening?

Je vindt grootboekrekeningen terug op je balans, maar ook op je winst- & verliesrekening. Zo heb je bijvoorbeeld ‘liquide middelen’ op je balans, en ‘verkoopkosten’ op je winst- & verliesrekening. Grootboekrekeningen categorieëren als het ware je inkomsten en uitgaven, maar ook je bezittingen en schulden.

Hoe Journaliseer je loonkosten?

De kosten voor het loon boek je op een kostenrekening op de winst-en-verliesrekening, en met tussenrekeningen op de balans onder ‘passiva – kortlopende schulden’ registreer je de te betalen loonkosten.

Hoe boek je reservering vakantiegeld?

Vakantiegeld / 13e maand reserveringen betalen De betaling aan je werknemers van het vakantiegeld of de 13e maand, boek je weer aan de hand van de afschrijvingen van je bank. Je boekt het uitbetaalde netto bedrag aan je werknemers als Kosten, Lonen en de afgedragen Sociale lasten als Kosten, Sociale lasten.

Waarom moet debet en credit gelijk zijn?

Het totaal van alle debetposten op de balans moet altijd gelijk zijn aan het totaal van alle creditposten. Een bankafschrift is eigenlijk een kopie uit de boekhouding van de bank. Daarom zijn debet en credit daarop net omgekeerd: wat voor de bank een vordering is (debet), is voor de rekeninghouder een schuld (credit).